Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Zone Energy SP. Z O.O.z siedzibą w Opocznie 26-300 przy ul. Piotrkowska 61a
(dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się: elektronicznie – mailowo: biuro@zoneenergy.pl; listownie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.zoneenergy.pl w zakładce “Kontakt”  W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – bouro@zoneenergy.pl lub pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Zone Energy SP. Z O.O., ul. Piotrkowska 61a , 26-300 Opoczno. 3. Legalność przetwarzania: Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. 4. Cele przetwarzania: Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie; 4) archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Spółki – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 5) badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki; 6) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter Spółki) lub listownie. W takim przypadku Spółka przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. 6. Odbiorcy danych: Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 7. Pani/Pana prawa: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto Spółka informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.